Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička

 

 

Výberové konanie:     Riaditeľ Liečebne pre dlhodobo chorých Štiavnička v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie – primár/ka na :

Lôžkovú časť v Liečebni pre dlhodobo chorých Štiavnička .

Kvalifikačné predpoklady :

• VŠ vzdelanie II. stupňa – v odbore všeobecné lekárstvo

• špecializácia v odbore interná medicína, geriatria

Ostatné kritéria a požiadavky

• 5-ročná prax v príslušnom odbore

• organizačné a riadiace schopnosti

• morálna a občianska bezúhonnosť

• zdravotná spôsobilosť

Uchádzač predloží žiadosť do výberového konania s požadovanými dokladmi , ktoré zašle najneskôr do 28.11.2023 odo dňa zverejnenia inzerátu o vyhlásení výberového konania na internetovej stránke www.ldch.sk stránke na adresu:

Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička

Štiavnička 132

034 01 Ružomberok

Obálku označte heslom „Výberové konanie - neotvárať“

K žiadosti o výberové konanie je potrebné doložiť:

1. overená kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní + špecializácii,

2. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

3. profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe + motivačný list

4. doklad o zápise do registra lekárov vedeného Slovenskou lekárskou komorou

5. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov

Informácie o výberovom konaní:

Prvé kolo výberového konania bude ukončené vyhodnotením doručených žiadostí. Termín uskutočnenia druhého kola výberového konania bude určený dodatočne a písomne oznámený všetkým uchádzačom, ktorí splnia podmienky účasti na výberovom konaní. Druhé kolo výberového konania sa uskutoční ústnym pohovorom.

Za účelom spracovania osobných údajov v súvislosti s výberovým konaním a predzmluvnými vzťahmi na základe výsledkov výberového konania budú osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania a následne skartované.

Práva dotknutej osoby sa spravujú § 5 ods. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výberové konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 552//2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

základné údaje
poslanie LDCH
certifikát kvality
politika kvality
zmluvy

informácie
vybavenie
obstarávanie
žiadosť o prijatie
lokalita

Znak CSK 9001
 

 


Po kliknutí na glóbus sa vám zobrazí mapa
Ružomberka a Štiavničky

Certifikát pre systém manažérstva kvality podľa normy
STN EN ISO 9001:2009/ EN ISO 9001:2008